PROIECTE SI HOTARARI

   PROIECTE 2017 - 2018

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniuversitar de stat pentru anul scolar 2018 - 2019...

DISPOZITIE nr. 42 din 23.01.2018 privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor...

DISPOZITIE nr. 7 din 08.01.2018 privind convocarea in sedinta a Consiliului Local Buda

DISPOZITIE nr. 428 din 20.12.2017 privind convocarea in sedinta a Consiliului Local Buda.

PROIECTE 2009             

H O T Ă R Â R E


 privind  aprobarea concesiunii prin licitaţie publică a unui imobil
teren in suprafata de 930 mp proprietate publică a comunei situat in satul Buda ,
comuna Buda ,judetul  Buzau

   Consiliul local al comunei Buda ,judetul Buzau :
   Având în vedere :
                    - Referatul tehnic al  SC. PECOSERV SRL GALATI ,inregistrat sub nr. 275/04.02.2009 ;
                    - Expunerea de motive a Primarului ,inregistrata sub nr.12 /05.02.2009 ;
                    - Raportul compartimentului de specialitate ,inregistrat sub nr. 13/ 04.02.2009 ;
                    - Prevederile Ordonantei de Urgenta nr.54 /2006 ,privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ,modificata si completata :
                        În temeiul prevederilor art 45,alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTARASTE:
         

  Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren proprietate publică a Comunei Buda ,judetul Buzau situat în sat Buda ,comuna Buda ,judetul Buzau în suprafaţă construită de 930 mp .
           Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate întocmit  în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului prevăzut la art. 1, conform anexei 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
            Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului prevăzut la art. 1, conform anexei 2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta;

Art.4. Secretarul comunei  va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre persoanelor  si autoritatilor interesate .

 

H O T Ă R Â R E
 privind  aprobarea concesiunii prin licitaţie publică a unui imobil
teren in suprafata de 930 mp proprietate publică a comunei situat in satul Buda ,
comuna Buda ,judetul  Buzau


   Consiliul local al comunei Buda ,judetul Buzau :
   Având în vedere :
                    - Referatul tehnic al  SC. PECOSERV SRL GALATI ,inregistrat sub nr. 275/04.02.2009 ;
                    - Expunerea de motive a Primarului ,inregistrata sub nr.12 /05.02.2009 ;
                    - Raportul compartimentului de specialitate ,inregistrat sub nr. 13/ 04.02.2009 ;
                    - Prevederile Ordonantei de Urgenta nr.54 /2006 ,privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ,modificata si completata :
                               În temeiul prevederilor art 45,alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTARASTE:
         

  Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren proprietate publică a Comunei Buda ,judetul Buzau situat în sat Buda ,comuna Buda ,judetul Buzau în suprafaţă construită de 930 mp .
           Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate întocmit  în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului prevăzut la art. 1, conform anexei 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
                Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului prevăzut la art. 1, conform anexei 2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta; 
          Art.4. Secretarul comunei  va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre persoanelor  si autoritatilor interesate .

INITIATOR PRIMAR,  GHEORGHE PANAETE
NR. 11 / 05.02.2009

 

HOTARARE
privind  aprobarea  stemei  comunei  Buda ,judetul Buzau

Consiliul local Buda ,judetul Buzau :

Avand in vedere :

 1. expunerea de motive a Primarului comunei Buda ,judetul Buzau ,inregistrata sub nr. 15 /05.02.2009 ;

 2. raportul compartimentului de specialitate,  inregistrat sub nr.16 /05.02.2009

 3. prevederile  art.10 din Legea nr. 102 /1992 privind stema tarii si sigiliul statului ;

In temeiul prevederilor art.45,alin.1 din Legea nr.215/2001  privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

 

HOTARASTE :


ART.UNIC .  - (1) Se aproba stema comunei Buda , judetul  Buzau, prevazuta în anexa nr. 1.
(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevazute în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

HOTARARE

privind  organizarea  pãsunatului
pe suprafeţele  de teren  din  administrarea  Consiliului local Buda , campania 2008-2009

Consiliul local al comunei Buda , judeţul Buzãu;
       Având ĩn vedere;
       -     Prevederile  Legii  zootehniei  nr.72/2002 şi a Hotãrârii  Guvernului  nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor  Metodologice de aplicare a Legii zootehniei ;
       -     Ordinul  Comun al ministrului agriculturii şi al ministrului administraţiei  publice nr.226/235/2003, pentru aprobarea ‘ Strategiei privind organizarea activitãţii de ĩmbunãtãţire şi expluatare a pajiştelor la nivel naţional pe termen mediu şi lung ‘;
       -     Expunerea de motive ĩnregistratã la nr.18/05.02.2009 ,    prezentatã de domnul primar al comunei Buda, judeţul Buzãu, Gheorghe Panaete ;  
       -     Raportul   inspectorului de specialitate   ing , Batae Cornelia , ĩnregistrat la nr. 19 /05.02.2009;
   In temeiul  art.45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  ;
HOTARASTE:
   ART.1.    Pentru  buna administrare şi folosire a pajiştelor comunale se constituie Comisia de coordonare,dupã cum urmeazã;

 1. DRAGULIN MARIAN MUGUREL –viceprimar  - presedinte

 2. BATAE  CORNELIA-inspector de specialitate-secretar

 3. BANU  COSTEL   -inginer  C.A.A.Buda –membru

 4. LEICA ANICA AURICA  -referent –membru

 5. TIRCA DUMITRACHE -  consilier -  membru

 6. CRISTEA  STANCIU –consilier –membru

 7. BUTNARUS  NINA –technician  veterinar –membru

 8. NECULA  BUCUR   -  reprezentantul cetaţenilor  - membru

 9. RAPEANU  RADUTA –reprezentantul cetãţenilor – membru

 10. BANU  NICOLAE   - rerezentantul  cetãţenilor – membru

 11. AVRAM GHEORGHE – reprezentantul cetãţenilor – membru

   ART. 2  (1)  Comisia stabilitã la art.1 va lua mãsuri ca ĩnainte de introducerea animalelor la pãşunat  cât şi ĩn timpul pãşunatului sã efectuieze lucrãri  de ĩntreţinere, de curãţire a pãşunilor ,de marãcinişuri, de plante toxice,  pietre şi muşuroaie.
                 (2) Lucrarile de intretinere prevazute la alin.1  se vor efectua prin muncã de cãtre  persoanele  beneficiare  de ajutor social  ĩn conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001.
    ART .3       Fiecare  crescãtor de animale este obligat de a ĩnregistra efectivele de animale ĩn registrul agricol ĩn conformitate  cu Hotãrârea Guvernului nr. 187/1998.
     ART. 4        Animalele  vor fi introduse la pãşunat astfel; pe data de 23 Aprilie 2009 ,ovinele şi caprinele , iar pe data de 1Mai 2009,cabalinele şi bovinele , dupã ce propietarii vor ĩncheia  contracte de pãsunat si  iarba va avea  inalţimea de 10-12 cm.
     ART. 5.     Pentru campania 2008 -2009 nu se percepe taxa de pasunat pentru pasunile naturale  aflate ĩn propietatea private a comunei Buda , judeţul Buzãu .
     ART. 6.      Deţinãtorii de animale ale cãror animale vor fi gãsite la pãşunat  pe terenurile propietate privatã ale locuitorilor comunei ,vor fi aduse la oborul de gloabã pentru care vor plãti urmãtoarele taxe;

 1. bovine şi cabaline adulte   100 lei

 2. bovine şi cabaline tineret     50 lei

         ovine adulte  10  lei

         ovine tineret   5 lei

         caprine adulte 20 lei

         caprine tineret  10lei

          porcine adulte   30 lei

          porcine tineret   15 lei

          pãsãri                  10 lei

       ART.7.     Pentru constatarea si stabilirea pagubelor produse  de animale se constituie comisia formata din :

 1. DRAGULIN MARIAN MUGUREL –viceprimar- presedinte

 2. BATAE CORNELIA – inspector de specialitate- secretar

 3. BANU  COSTEL – inginer CAA-membru

 4. LEICA  ANICA AURICA –referent – membru

 5. TIRCA DUMITRACHE  - consilier membru 

    ART.8 .      Pânã la data de  23 Aprilie 2009 Comisia prevãzutã la art.1 va delimita si parcela paşunile pe specii de animale  ĩn vederea unui pãşunat  rational pe tot parcursul  anului .                                  
    ART.9.     Oborul de gloabã pentru animale se stabileşte pe terenul din spatele Cãminului cultural  din satul Buda , iar responsabil pentru  primirea animalelor se desemneazã  domnul Rãpeanu Ion – guard.
                -       Scoaterea animalelor din oborul de gloabã se face prin identificarea de cãtre propietari, care vor achita taxa de gloabã si amenda contravenţionalã .
                -        Furajarea, adãparea şi ĩngrijirea animalelor la obor  cade in sarcina propietarilor acestora  pe tot timpul staţionãrii. 
                -         Staţionarea animalelor  la obor nu va depãşi 24 de ore de la identificarea propietarului acestora
                -        În cazul în care   taxa de gloabã  nu se achită ĩn termenul stabilit prin aliniatul precedenti  proprietarii vor primi animalele iar pentru  neplata taxei de gloabã  va fi dat ĩn debit  cu majorare de 0,25% pentru fiecare zi
        ART.10.   Sumele ĩncasate potrivit dispzitiilor prezentei hotãrâri  vor fi folosite pentru construcţii de fântãni  pentru adãpatul animalelor şi pentru salarizarea personalului de pazã
        ART.11.  Secretarul comunei va afişa prezenta hotãrâre ĩn locurile publice  din localitate şi o va transmite persoanelor şi ĩnstituţiilor interesate.
                                       
INITIATOR,PRIMAR GHEORGHE PANAETE

NR. 17/ 05.02.2009